Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä loistavat tulokset

26.01.2022

LTQ-Partners Oy, LTQ-Rakennus Oy ja emoyhtiö Tukli Oy toteuttivat työeläkeyhtiö Elon kautta henkilöstötyytyväisyyskyselyn syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi 135 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin 59 %. Henkilöstökyselyjä on toteutettu jo vuodesta 2014 lähtien. 

Konsernitasolla kokonaiskeskiarvo 4.27 (1–5) kertoo siitä, että työntekijöiden työhyvinvointi on yleisesti korkealla tasolla. Pandemian aikana toteutetun kyselyn tuloksia voidaan pitää erinomaisina.  

Työkyvyn keskiarvo oli 8.56 asteikolla 0–10, ja stressitaso on keskimääräisesti alhainen eli 1.91 asteikolla 1–5.  

 

”Haastavissa tilanteissa olen pysynyt rauhallisena. Työtiimissä on hyvä meno ja fiilis.”  

 

Parhaimmat tulokset koko organisaation tasolla (4.55) saatiin LTQ-Partnersin Teollisuussiivouspalveluista, jonka työntekijät ovat vähiten stressaantuneita, suosittelevat yritystä mieluiten, kokevat työkykynsä korkeaksi ja tarve asioiden kehittämiselle on vähäinen (2 %). 

Korkeimmat pisteet koko konsernin tasolla sai oman lähiesihenkilön toiminta. Omaa esihenkilöä pidetään helposti lähestyttävänä (4.50), työntekijät kokevat, että heidän esihenkilönsä luottaa heihin (4.48) ja esihenkilö on reilu kaikkia kohtaan (4.44). Yhtä korkeat tulokset tulivat kysymyksestä omiin elämäntapoihin liittyen (4.47), jotka näyttävät kyselyn perusteella LTQ:n porukalla olevan kunnossa. Oma toimintakyky ja palautuminen (4.20) ovat niin ikään korkealla tasolla.  

 

”Olen ollut energinen sekä toimeen tarttuva ja saanut myös konkreettisesti tuloksia aikaan.” 

 

Työssä jaksamiseen on LTQ:lla kiinnitetty huomiota: koronan aikana on tiimeissä korostettu keskustelun merkitystä ja välittämistä.  

Pääsääntöisesti ollaan siis hyvällä tasolla ja kehittämistarveprosentti on alhainen (13 %). Kehitettävää toki on, sillä työhyvinvoinnin kehittämistarpeet liittyvät muun muassa vaikeiden asioiden puheeksiottoon (kehittämistarvetta 23 % mielestä). Työmaapalveluiden puolella työntekijät toivovat jatkossa tulevansa työyhteisössä kuulluksi vielä enemmän kuin tähän asti (kehittämistarvetta 31 % mielestä).  

Haluammekin tuoda käytössämme olevaa varhaisen tuen mallia enemmän esiin. Teemme toimintamallejamme vielä näkyvämmäksi ja lisäämme esimerkiksi esihenkilöiden koulutusta puheeksiottoon. Voimme näin vaikuttaa kehityskohtiin ja parantaa toimintaamme entisestään. 

Yleisesti vuorovaikutuksen lisääminen arjessa voi auttaa parantamaan työtyytyväisyyttä. Kuulumisten kysyminen ja tilan antaminen keskustelulle tuovat mahdollisuuksia vuorovaikutukseen niin työmaalla kuin siivoojan arjessa. Esimerkiksi Partnersin toimihenkilöiden kahdenkeskiset keskustelut esihenkilön kanssa ovat toimineet hyvin etätyöaikanakin. 

Tutkimusten mukaan esihenkilön johtamistyyli ja oma toimintakyky ovat todella tärkeitä esimerkkejä työhyvinvoinnin kannalta, ja kyselyn mukaan nämä asiat ovatkin korkealla tasolla LTQ:lla. Kyselystä saadun arvokkaan tiedon perusteella kehityskohtiin voidaan tarttua ja iloita työhyvinvoinnin yleisesti korkeasta tasosta koko konsernissa.  

  

Sitaatit ovat suoria lainauksia avoimista vastauksista.