Monimuotoinen henkilöstömme

02.04.2024

LTQ-Partnersilla työskentelee ihmisiä monimuotoisilla taustoilla. Stereotyyppinen siivooja saatetaan usein mieltää vanhaksi naiseksi, joka viihtyy yksin ja on hiljainen, mutta todellisuudessa ammatin kirjo on tätä värikkäämpi: henkilöstöömme kuuluu kaikenikäisiä, miehiä ja naisia, eikä suinkaan vain itsenäisiä puurtajia, vaan myös ulospäinsuuntautuneita tiimipelaajia.

Alan erityispiiteet korostuvat modernissa pääkaupunkiseudun työympäristössä, jossa eri kulttuurien kohtaaminen on tavallisempaa kuin koskaan ennen. Myös LTQ:lla työskentelee paljon maahanmuuttajia, ja yrityksemme työntekijät edustavat jopa 16 eri kansallisuutta. Heillä on vaihtelevat taustat, katsottiin sitten kulttuuria, koulutusta tai työkokemusta. Työntekijöiden monimuotoisuus on sekä haaste että vahvuus. Kun monimuotoisuus huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa, annetaan samalla arvoa ja tilaa myös erilaisille näkökulmille, tarpeille sekä kokemuksille. Tällainen lähestymistapa strategian ja päätösten tekoon johtaa tasapainoisempiin ja kattavampiin ratkaisuihin, jotka palvelevat tehokkaammin niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yrityksen kokonaistavoitteita. Yksi tavoitteistamme onkin henkilöstön sitoutuminen ja hyvinvointi, joihin oikeudenmukaisella ja inklusiivisella työympäristöllä voidaan myös vaikuttaa.

Monimuotoisuuden, erilaisten tarpeiden ja lähtökohtien huomiointi ovat osa kokonaisuutta, jossa ihmiset kohdataan ihmisinä ja yksilöinä. Tasavertaisuuden edistäminen ja piilevien ennakkoluulojen tunnistaminen ovat myös vastuullisuuskysymyksiä. Tämä artikkeli on neljäs osa sosiaalisen vastuun juttusarjaamme ja myös päättää sen toistaiseksi – palannemme aiheen äärelle taas uudella tulokulmalla joskus tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuus ja inkluusio

Yhdenvertaisuus ja inkluusio kulkevat käsi kädessä, sillä molemmat liittyvät monimuotoisuuteen. Monimuotoisessa työpaikassa on nähtävä vaivaa yhdenvertaisuuden eteen, ja se vaatii tietynlaista sosiaalista herkkyyttä. On pystyttävä tunnistamaan erilaisuus sekä tunnustamaan, että meillä ihmisinä on tyypillisesti mielessämme vinoumia, jotka vaikuttavat erilaisuuden kohtaamiseen ja erilaisten ihmisten kohteluun. Nämä vinoumat ovat usein tiedostamattomia, ja sen takia ensimmäinen vaihe on tajuta, että muiden kokemukset eivät välttämättä ole samanlaiset kuin itsellä ja että oma kokemus tasa-arvon toteutumisesta voi olla erilainen kuin vähemmistöön tai muuten marginalisoituun ihmisryhmään kuuluvalla työkaverilla.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen on aika ryhtyä toimiin: miten me huomioimme monimuotoisen henkilöstömme käytännössä ja organisaatiomme toimintamalleissa. Rekrytointikäytänteitämme käsitellään muun muassa LTQ:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja niihin kuuluu, ettemme syrji työnhakijoita alkuperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen toiminnan tai iän perusteella – joskin kaikkiin tehtäviimme vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja ulkomaisen työvoiman kohdalla työlupaa. Nämä periaatteet nostetaan esiin myös perehdytysmateriaaleissa. Heti kättelyssä haluamme tehdä uusille työntekijöille selväksi, että olemme monimuotoinen sekä suvaitseva organisaatio – meillä jokainen saa olla autenttisesti oma itsensä. LTQ-Partners on syrjinnästä vapaa työpaikka, ja meillä on esihenkilöillä hallussaan suunnitelmalliset reagointitavat syrjintään ja epäasialliseen kohteluun.

Tuomalla esiin monimuotoisuuden hyväksymisen pyrimme edistämään inkluusiota. Inkluusion tavoitteena on luoda työympäristö, jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa arvostettu sellaisena kuin on. Inkluusiolla pyritään varmistamaan, että jokainen työntekijä voi osallistua työyhteisöön täysipainotteisesti ja saavuttaa potentiaalinsa. Tässä esihenkilötyöllä on valtava vaikutus. Hyvä esihenkilö auttaa työntekijää löytämään itselleen parhaan tavan tehdä työtä sekä kehittymään ja kasvamaan. Se onkin yksi LTQ:n ydinarvoista: olemme sitoutuneita viemään henkilöstöämme eteenpäin.

Olemme pyrkineet tasa-arvoistamaan työntekijöitämme ottamalla toiseksi viestintäkieleksi englannin suomen ohelle. Kaikki henkilöstöviestintämme tehdään suomen ja englannin kielellä. Olemme kääntäneet rekrytointimateriaaleja englanniksi ja panostaneet kaksikieliseen rekrytointiprosessiin löytääksemme monipuolisia osaajia. Vaikka englannista on tullut meille toinen tärkeä kieli, tarjoamme myös ilmaiseksi suomen kielen opetusta kaikille sellaista haluaville työntekijöillemme. Olemme monelle maahanmuuttajalle ensimmäinen tai yksi ensimmäisistä työpaikoista Suomessa, ja koemme siksi tärkeäksi tehdä voitavamme, jotta heidän kotoutumisensa Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan olisi helpompaa. Suomen kielen osaaminen on Suomessa tärkeää, ja se helpottaa muun muassa tulevaisuuden työnhakua ja on ehdoton taito, jos haluaa hakea Suomen kansalaisuutta.

LTQ:lla on keskusteltu myös piilevien ennakkoluulojen vaikutuksista, ja tätä diskurssia haluaisimme käydä vielä lisää. Lähtökohtaisesti esteitä etenemiselle ei ole. Esihenkilöt tekevät työntekijöiden kanssa henkilökohtaiset urapolut, joihin saattaa kuulua esimerkiksi koulutuksia mahdollistamaan etenemisen uralla. Syksyllä 2023 viisi työntekijäämme valmistui oppisopimuskoulutuksesta, ja tällä hetkellä opiskelemassa on kuusi työntekijäämme. Lisäksi järjestämme työntekijöillemme monen muunlaisia koulutustilaisuuksia, esimerkiksi siitä, miten siivoustyössä voidaan huomioida ympäristö paremmin ja miten omaa työtä voi tehdä ergonomisesti, sekä kemikaalikoulutuksia. Kaikki pakolliset henkilöstökoulutukset pidetään sekä suomeksi että englanniksi.

Monimuotoisuus voimavarana

Sen lisäksi, että huomioimme toiminnassamme monimuotoisuuden tuomat haasteet, tunnistamme sen tuoman arvon. Kun meitä on paljon erilaisia, tuomme mukanamme myös erilasia ideoita ja ajattelutapoja sekä taitoja. Arvojemme mukaan olemmekin visionäärejä, eli toivotamme erilaiset ideat avosylin tervetulleiksi. Monimuotoisuudella on myös hyötynsä ongelmanratkaisussa, kun käytössä on useita luonnollisia näkökulmia ja löydetyt ratkaisut ovat monipuolisempia. Yhteistyö ja haasteiden käsitteleminen yhdessä kuuluvatkin LTQ-kulttuuriin vahvasti.

Monimuotoisuus on rikkaus monella tapaa. Se ei tuo vain käytännön hyötyjä työhön, vaan myös mahdollisuuksia sivistyä. Monimuotoisessa yhteisössämme voimme oppia toisiltamme toistemme taustoista ja kulttuureista. Kohtaamalla erilaisuuden opimme arvostamaan sitä ja samalla laajennamme omaa näkökulmaamme maailmaan. Monimuotoisuus haastaa meidät kyseenalaistamaan omia oletuksiamme ja ennakkoluulojamme, mikä avaa tilaisuuden uusille ajatuksille ja ymmärrykselle. Joudumme myös harjoittelemaan erilaisuuden huomiointia, mikä on hyvä taito niin työelämässä kuin elämässä yleensäkin. Monimuotoisuuden kautta voimme siis kehittää ajatteluamme toisia paremmin huomioivaan suuntaan.

Vastuu henkilöstöstä on jatkuvaa työtä

Tähän artikkeliin päättyy juttusarjamme sosiaalisesta vastuullisuudesta. Sarjan aikana olemme käsitelleet aihetta sekä laajasta näkökulmasta että tarkemmin pureutuen tärkeimpiin sosiaalisen vastuun kysymyksiin. Kaikissa jutuissa korostuu vastuu henkilöstöstämme: mitä teemme huolehtiaksemme työhyvinvoinnista ja ‑turvallisuudesta, ja miten huomioimme henkilöstömme monimuotoisuuden. LTQ:lla on vahvana ajatus siitä, että tyytyväiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat avain laadukkaaseen palveluun, ja sen takia otamme vastuun henkilökunnastamme vakavasti. Jatkamme tunnollisesti työtämme vastuullisen työnantajan roolissa.

Toivottavasti viihdyitte juttusarjan parissa ja se herätti ajatuksia. Seuraavaksi kuulette meiltä jotain hieman erilaista…