Työturvallisuus läpivalaistuna – Turvallisuuden käytännöt ja merkitys

07.03.2024

Työturvallisuus on jaettu vastuu, johon osallistuu jokainen työyhteisön jäsen. Sitoutumalla turvallisiin työkäytäntöihin jokainen voi vaikuttaa sekä omaan että työkavereiden turvallisuuteen. Vaikka vastuu ja vaikutusmahdollisuudet ovat pitkälti työntekijän omissa käsissä, on työnantajalla erityinen rooli työturvallisuuden luomisessa. Työnantajan vastuu ulottuu työympäristön turvallisuuden takaamisesta aina selkeään ohjeistamiseen koskien turvallisia työtapoja. Näin varmistetaan, että jokainen pääsee turvallisen työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Ylimääräinen satsaus turvallisuuteen ja hyvinvointiin on yrityksen näkökulmasta kannattavaa, koska sillä luodaan kestävä pohja menestykselle: Turvallisuus lisää työntekijöiden sitoutumista ja työhyvinvointia, jotka ovat tärkeitä laadukkaan palvelun lähtökohtia. Tapaturmien minimoiminen säästää kustannuksia ja sijaistustarvetta sekä vähentää riskiä työkyvyn menetyksiin, joiden henkilökohtaiset vaikutukset ovat merkittävät. Työturvallisuuden kehittäminen tuo arvoa siis sekä työntekijälle että työnantajalle.

Työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun se nähdään osana laajempaa yritysvastuuta, jossa yritys ylittää lain sille asettamat velvoitteet. Ihmisarvot ja inhimillisyys ovat yritysvastuun keskeisiä ajureita, ja työturvallisuuden osalta teema kiteytyy siihen, että jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus tehdä työtään turvallisesti ilman pelkoa omasta terveydestä ja turvallisuudesta – henkistä puolta unohtamatta. Psykologinen turvallisuus ja henkinen terveys ovat fyysisen ohella tärkeitä ulottuvuuksia ja osa työturvallisuuden kokonaisuutta. Henkilöstömme voi mittausten mukaan hyvin, ja sillä on myönteinen vaikutus ei vain yrityksen, vaan koko talouden kannalta.

Tämä juttu käsitteleekin sitä, miten me LTQ:lla vastaamme tarpeeseen huolehtia työntekijöidemme turvallisuudesta. Julkaisu on kolmas osa sosiaalisen vastuun juttusarjaa, jonka edelliset osat löydät täältä ja täältä.

Turvallisuuden toteuttaminen työyhteisössämme

Kaikki alkaa hyvästä ohjeistuksesta, myös turvallisuus. Perehdytämme työntekijämme perusteellisesti työturvallisuusasioihin ja turvallisiin työkäytänteisiin. Yleisperehdytyksessä, jonka jokainen uusi työntekijä käy tehtävästä riippumatta, on oma osionsa turvallisuudesta. Siinä käsitellään muun muassa yleiset turvallisuuskyltit, työvaatteet ja ‑varusteet sekä tärkeitä asioita myös asiakkaan turvallisuudesta. Perehdytykseen sisältyy myös kuvaus LTQ-kulttuurista: emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja kohtelemme toisiamme ystävällisesti ja arvostaen. Tuomalla näitä asioita esiin pyrimme vahvistamaan työntekijöidemme kokemaa henkistä hyvinvointia ja turvallisuudentunnetta. Työsuhteen aikana lisäämme turvallisuutta koulutuksilla. Tällaisia ovat esimerkiksi nostin-, kemikaali- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Yksi työturvallisuusseikka aktivoituu jo rekrytointivaiheessa, ja se on kielitaito. Arvioidessamme työnhakijoita yhtenä työllistymisen edellytyksenä on suomen tai englannin kielen taito – yhteinen kieli vähentää väärinymmärryksen riskiä ja lisää siten turvallisuutta.

Työsuojelutoiminta on järjestelmällinen tapa seurata työturvallisuuden toteutumista. Työsuojelutoimikunta kokoustaa säännöllisesti muutaman kerran vuodessa, ja kokouksissa käsitellään muun muassa tehtyjä työturvallisuushavaintoja ja sattuneita tapaturmia. Työturvallisuushavaintojen ilmoittamiseen meillä on käytössä erillinen havaintokanava, ja muistutamme työntekijöitämme säännöllisesti käyttämään kyseistä työkalua. Kanava ei ole vain huomattujen riskien ilmoittamista varten, vaan sitä kautta voi myös kertoa, jos jokin asia on hoidettu turvallisuuden kannalta mallikkaasti. Havainnoilla on huomattu olleen positiivinen vaikutus turvallisuuteen: viime vuonna havaintojen yhteismäärä oli edellisvuoteen nähden noin kaksinkertainen tapaturmien määrän puolittuessa. Havaintojen tekeminen on siis tärkeää, ja aktiivisia havaintojen tekijöitä on myös palkittu.

Työsuojelupäällikkö osallistuu uusien kohteiden riskikartoituksiin, joiden tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan kohteessa olevat mahdolliset työturvallisuusriskit ja reagoida niihin ennakoivasti. Tähän sisältyy esimerkiksi arviointi tarvittavista turvavälineistä. Asianmukaisten turvavälineiden tarjoaminen on työnantajan perusvelvollisuus. Esimerkiksi kylmäpatteripesuissa, jotka suoritetaan korkealla teollisuushallien katon rajassa, työntekijöillämme on käytössään muun muassa valjaat, turvakengät ja kuulosuojat. Turvasaappaat ovat tavallinen osa työntekijöiden varustusta esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteissa. Myös varsinaisten työvälineiden tulee olla turvallisia käyttää, ja siksi suosimmekin sellaisia siivouskemikaaleja, jotka ovat sekä ympäristö- että allergiaystävällisiä. Pyrimme myös jatkuvasti vähentämään perinteisten pesuaineiden käyttöä ja siirtymään työntekijän ja ympäristön kannalta kohti entistä turvallisempia ratkaisuja, kuten puhdas- ja otsonivesi.

Pidämme yllä turvallisuuden kulttuuria myös henkilöstöuutiskirjeissä, joissa muistuttelemme esimerkiksi heijastimen käytöstä pimeällä ja varovaisuudesta liukkaalla kelillä. Halutessaan työntekijät saavat LTQ:lta käyttöönsä sekä heijastimia että liukuesteitä. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan osallistumaan turvallisuustempauksiin: viime vuonna kansallisena tapaturmapäivänä järjestimme työntekijöillemme alkusammutuskoulutuksen ja niille, jotka eivät koulutukseen päässeet, mahdollisuuden testata työturvallisuustaitojaan leikkimielisessä työturvallisuustestissä.

Yhteisömme merkitys

Työturvallisuus on monitahoinen asia, ja sen tuleekin näkyä kaikkialla: se on osa arkea, se on suunnittelua, ja se on järjestelmällistä. Työnantajan velvollisuutena on mahdollistaa se ja parhaimmillaan tehdä se helpoksi. Työturvallisuus on työyhteisömme jäsenten ja inhimillisyyden huomiointia, ja yhteisömme on myös tärkeä resurssi turvallisuuden kehittämisessä. Tehtyjen turvallisuushavaintojen avulla pystymme nimittäin parantamaan erityisesti perehdytystä ja ohjeistuksia, ja näin syntyy positiivinen turvallisuuden kierre. Turvallisuuteen sitoutunut henkilöstö on avaintekijä tämän saavuttamisessa. Vaikka me työnantajana pyrimme luomaan perustan työturvallisuudelle, loppujen lopuksi se syntyy, kehittyy ja kukoistaa vain yhteistyöllä.